Historia szkoły w Moszczance

Po wojnie, Szkoła Podstawowa w Moszczance po raz pierwszy rozpoczęła swoją działalność 15 IX 1945 roku. Uczęszczało do niej wówczas 132 dzieci. Pierwszymi nauczycielkami rozpoczynającymi pracę pionierską były: Elżbieta Semlanka i Maria Kowalczyk.

Uczniowie szkoły byli o nierównym poziomie intelektualnym. Lata okupacji hitlerowskiej zahamowały bowiem regularne uczęszczanie dzieci do szkoły. W następnym roku szkolnym 1946/47 liczba uczniów wzrosła do 188. W tym czasie kierownictwo szkoły obejmuje Witold Trembling, a nauczycielkami są Kazimiera Brodzińska, Janina Trembling i Janina Bolibrzuch. Z każdym rokiem przybywało uczniów i zwiększała się liczba oddziałów klasowych. Pomimo wielu trudności lokalowych i organizacyjnych szkoła pracowała z rozmachem i zapałem.

Kolejnym kierownikiem szkoły zostaje Leon Grzeszecki. Już wtedy na terenie szkoły działały takie organizacje jak: ZHP, TPPR, LPŻ, PCK. Biblioteka szkolna liczyła w tych latach 560 tomów.

W roku 1952 kierownictwo szkoły obejmuje Maria Mycek. W roku 1966/67 następuje reforma kształcenia i wychowania, obowiązuje 8-mio letnie nauczanie. Zwiększa się liczba dzieci i nauczycieli. Istniejące dwa budynki nie rozwiązują problemu.

Rok szkolny 1970/71 jest szczególnie ważny i przełomowy w życiu mieszkańców Moszczanki. Do użytku zostaje oddany nowy budynek szkolny, zbudowany po kilkuletnim staraniu się kierownika szkoły, miejscowych władz terenowych, społeczeństwa oraz wydziału oświaty. Przez kilka lat budowa nowej szkoły w Moszczance była skreślona z planu inwestycyjnego. Dopiero osobista delegacja do Ministerstwa Oświaty w Warszawie, w składzie Maria Mycek – kierownik szkoły, Kazimierz Mielnik – przewodniczący Prezydium GRN i Stefan Kowalski – członek Komitetu Rodzicielskiego, dała pozytywne rezultaty. Budowę nowej szkoły rozpoczęto w roku 1969, a w sierpniu 1970 roku budowa została ukończona. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1970/71 odbyło się już w nowym wspaniałym budynku szkolnym. Jakże w innych warunkach niż dotychczas! Piękne, jasne sale lekcyjne, bogato wyposażone w pomoce naukowe, to wielki bodziec do trudnej i ciężkiej pracy dydaktyczno - wychowawczej. Spełniły się marzenia mieszkańców, nauczycieli i młodzieży szkolnej.

Koszt budowy wraz z wyposażeniem wynosił 4,5 miliona złotych. Swoją cegiełkę w tej inwestycji mają mieszkańcy całej miejscowości, którzy chętnie wpłacali składki na ten cel.

3 września 1970 roku wraz z rozpoczęciem nauki szkoła posiadała:

 • pracownię fizyczno-chemiczną
 • pracownię zajęć praktycznych
 • klaso-pracownie
  1. polonistyczną
  2. języka rosyjskiego
  3. geograficzno-historyczną
  4. biologiczną
  5. matematyczną
 • świetlicę
 • kuchnię
 • salę sportową

W nowych warunkach pracy szkoły wysiłki wszystkich nauczycieli zmierzały do wydatnego polepszenia jakości pracy dydaktyczno - wychowawczej. Szczególną uwagę skoncentrowano na dalszym unowocześnianiu i intensyfikacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

W Moszczance mieszkali kombatanci II Wojny Światowej i byli WOP-iści, którzy stali na straży granic jeszcze w trudnych pierwszych latach po wyzwoleniu. Uczniowie Szkoły Podstawowej utrzymywali bliskie kontakty z niedaleką Strażnicą WOP. Dlatego zdecydowano, że nowa szkoła otrzyma imię Wojsk Ochrony Pogranicza.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1970/71 zbiegło się nie tylko z uroczystym otwarciem szkoły, ale również z nadaniem jej imienia. Uroczystość ta wypadła imponująco. Uświetniona została uczestnictwem wojewódzkich i powiatowych władz politycznych, oświatowych, wojskowych i społecznych.

Współpraca Szkoły ze Strażnicą WOP-u w Pokrzywnej miała długoletnią tradycję. Strażnica udzielała pomocy Szkole w rozwijaniu zainteresowań młodzieży starszej, pomagała jej w wyborze zawodu, podjęciu dalszej nauki. Organizowano wspólne spotkania i uroczystości związane z Dniem Nauczyciela, WOP, LWP. Urządzano zabawy karnawałowe, choinki noworoczne, na których przygrywała orkiestra wojskowa. Wspólnie z żołnierzami Strażnicy urządzano uroczyste ogniska harcerskie. Wyświetlano filmy o tematyce związanej z walkami zbrojnymi wojska polskiego. W zimie odbywały się kuligi.

W 1972 roku w związku z odejściem kierownika szkoły Marii Mycek na emeryturę, obowiązki dyrektora szkoły przyjął Pan mgr Julian Nowak, który pełnił tę funkcje do roku 1990. Nowy dyrektor wprowadza dobrą atmosferę w pracy szkoły. Nawiązuje ścisłą współpracę z organizacjami działającymi na terenie wsi, a szczególnie dobrze układa się współpraca z Domem Kultury. Młodzież szkolna bierze aktywny udział w licznych zespołach prowadzonych przez Dom Kultury. Wspólnie organizowano liczne uroczystości, chociażby takie jak Dni Kultury Opolszczyzny. Szkoła bierze udział w różnych imprezach, turniejach i olimpiadach, zdobywając wiele dyplomów i wyróżnień.

Od 1 września 1976 roku do szkoły w Moszczance doszły 4 oddziały z Łąki Prudnickiej od kl. V do kl. VIII, tym samym Szkoła Podstawowa w Łące Prudnickiej stała się filią Publicznej Szkoły Podstawowej w Moszczance.

Szkoła Podstawowa w Moszczance, do czasu utworzenia Świetlicy Gromadzkiej, była głównym organizatorem życia kulturalnego. Nie ograniczała się do działalności oświatowej lecz systematycznie organizowano akademie i imprezy okolicznościowe. Zawsze uroczyście przebiegało zakończenie roku szkolnego, gdyż były to uroczystości rodziców i dzieci, podkreślające związek rodziców z pracą. Uroczyście obchodzone były święta i rocznice państwowe, takie jak 1 Maja, Święto Odrodzenia Polski Ludowej, Święto Ludowe, Rewolucja Październikowa. Szczególnie uroczysty przebieg miał Dzień Wojska Polskiego - opiekuna szkoły w Moszczance, oraz choinka noworoczna.

Ogromny wkład w działalność artystyczną szkoły włożyły nauczycielki Janina Bolibrzuch i Ewa Mroczyńska przygotowując z dziećmi liczne bajki i inscenizacje. Na terenie szkoły działały liczne koła zainteresowań:

 • kółko mandolinistów pod fachową opieką nauczyciela Edwarda Kostki,
 • kółko introligatorskie, które oprawiało książki szkolnej biblioteki,
 • kółko techniczne, które wykonało wiele pomocy naukowych oraz przedmiotów użytecznych,

W roku 1990 dyrektorem szkoły zostaje Pani mgr Wanda Jakimko, która pełni tę funkcję do roku 2004. Nowy dyrektor z ogromnym zapałem i zaangażowaniem podejmuje pracę na rzecz unowocześnienia szkoły. Powstają dwie nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie: pracownia komputerowa i pracownia języka angielskiego. W tych latach tylko nieliczne szkoły miejskie mogły pochwalić się takimi pracowniami. Szkoła Podstawowa w Moszczance nawiązuje współpracę ze szkołą w Nadwórnej na Ukrainie i szkołą w Jindrzychowie w Czechach. Następuje wymiana młodzieży między tymi szkołami. Organizowane są również zawody sportowe pomiędzy naszą szkołą a szkołą czeską. Z okazji Dnia Nauczyciela organizowane są wspólne spotkania nauczycieli z tych krajów.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, na szczeblu powiatowym zdobywają czołowe miejsca.

Dwa razy w roku tj. na Mikołaja i na Zajączka, nasza szkoła organizuje zbiórkę darów dla ludzi mieszkających na Ukrainie. Każdego roku, uczniowie szkoły i mieszkańcy Moszczanki w miarę swoich możliwości odpowiadają na ten apel.

Rok 2004 przyniósł kolejne zmiany, placówka została przekształcona w Zespół Szkolno-Przedszkolny jej dyrektorem zostaje Pani mgr Elżbieta Bury. Tylko na ten jeden rok Publiczna Szkoła w Łące Prudnickiej staje się filią Szkoły w Moszczance. Dzieci z Moszczanki i Łąki Prudnickiej uczą się w oddzielnych szkołach, ale część nauczycieli pracuje w obu placówkach. W ramach integracji, dzieci obu szkół spotykają się na różnych uroczystościach szkolnych: zabawa andrzejkowa, Dzień Dziecka.

Dyrektorem szkoły w roku 2005 zostaje Pani mgr Marzena Kędra. Rok 2005 to rok przełomowy od tego roku w szkole zaczynają się poważne remonty: odnowiono i pomalowano wszystkie sale lekcyjne i korytarze, przygotowano pomieszczenie na świetlicę szkolną, zaadoptowano pomieszczenie na salę artystyczną. W październiku 2005 roku Publiczne Przedszkole w Moszczance zostało przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej. Na potrzeby przedszkola zaadoptowano dwie sale lekcyjne nauczania zintegrowanego i pomieszczenie, w którym znajdowała się biblioteka szkolna. Również na piętrze dobudowano dwa nowe pomieszczenia: gabinet pedagoga i pomieszczenie biblioteki szkolnej. We wrześniu 2006 r. oddano do użytku nowe boisko sportowe o nawierzchni kauczukowo-bitumicznej. W 2008 r. ze środków Funduszu Norweskiego wykonano termomodernizację obiektu (wymiana okien, drzwi, ocieplenie budynku i położenie nowej elewacji). W tym samym roku Gmina Prudnik sfinansowała remont sali gimnastycznej i kuchni. We wszystkich pomieszczeniach wymieniono posadzki i oświetlenie.

Szkołę w Moszczance wyróżnia podejście do nauczania, które niejednokrotnie znacząco odbiega od tradycyjnego, znanego większości modelu. Pedagogika Janusza Korczaka i Celestyna Freineta staje się drogowskazem w pracy dydaktycznej i wychowawczej tej placówki. Docenia to wielu rodziców spoza obwodu szkoły, którzy wybierają dla swoich pociech szkołę w Moszczance. Część nauczycieli do nauczania wykorzystuje własne, autorskie programy, nagradzane przez MEN i ORE.

Lata 2006-2014 obfitują w realizację projektów edukacyjnych, finansowanych ze środków zewnętrznych. Celem tych projektów jest rozwijanie kompetencji uczenia się, wyrównywanie szans oraz doposażenie szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne. Z realizacją projektów wiążą się liczne wyjazdy krajowe i zagraniczne. W latach 2010-2012 szkoła realizuje międzynarodowy projekt Comenius Uczenie się przez całe życie. Wraz z krajami partnerskimi Hiszpanią, Włochami, Walią, Rumunią i Turcją powstaje Europejskie Muzyczne Portfolio.

Od 2008 roku szkoła gości studentów z Wyższej Państwowej Szkoły Zawodowej, którzy pod czujnym okien nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Moszczance poznają dobre praktyki zawodowe.

Od 2008 roku szkoła aktywnie uczestniczy w Wojewódzkich Obchodach Święta Flagi Narodowej, które odbywają się w Moszczance.

Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 2010/2011 w szkole w Moszczance jest dużym wyróżnieniem dla placówki

Rok 2012 przynosi zmianę patrona szkoły. Dobrym duchem Szkoły obwołuje się Halinę Semenowicz, prekursorkę pedagogiki Celestyna Freineta w Polsce. Uroczyste nadanie szkole nowego sztandaru odbywa się 19 IV 2013 r. Wraz z tym wydarzeniem ma miejsce także inne, równie doniosłe dla całej społeczności szkolnej, odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Budowniczym Szkoły.

W 2012 roku szkole przypadają inne zaszczytne wyróżnienia. Pani Marzena Kędra zostaje Nauczycielem Roku, a Zespół Szkolno-Przedszkolny staje się laureatem znaku jakości Szkoła na medal. Z otrzymaniem tak chlubnego tytułu wiążą się liczne nagrody dla szkoły, m.in. najnowocześniejsza cyfrowa pracownia językowa wraz z oprogramowaniem komputerowym.

Oprócz wspomnianych wyżej, w latach 2007-2014 szkoła otrzymuje wiele innych prestiżowych odznaczeń.

• W 2007 r. zostaje uhonorowana członkostwem w Ogólnopolskim Klubie Przodujących Szkół.

• W 2009 r. za realizację projektu współpracy międzynarodowej szkole przypada I nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Partnerstwo bez granic.

• W 2009 r. program Strefa Kreatywna zostaje nagrodzony w ogólnopolskim konkursie MEN Otwarta szkoła.

• W 2010 r. za wdrażanie programu nauczania dla I etapu kształcenia szkole przyznaje się w ogólnopolskim konkursie MEN Otwarci na zmiany III nagrodę.

• W 2011 r. szkole przypada w konkursie Otwarta szkoła I nagroda za program Mój czas dla Ciebie.

• W 2012 r. po raz kolejny szkoła zostaje wyróżniona w konkursie Otwarta szkoła, tym razem za program Zaangażowanie Kluczem do Sukcesu.

• W 2012 r. za realizację programu Szkoła przyjazna dla sześciolatka MEN odznacza szkołę w ogólnopolskim konkursie I nagrodą.

• W 2014 r. szkoła zostaje laureatem ogólnopolskiego konkursu Młodzi dla Wolności, który odbył się pod patronatem Prezydenta RP.

Szkoła jest organizatorem licznych konferencji, w tym dotychczas: trzech o zasięgu wojewódzkim, czterech ogólnopolskich oraz dwóch międzynarodowych. Nauczyciele i zapraszani goście poznają tajniki pedagogiki Celestyna Freineta, uczestniczą w przygotowanych warsztatach i wymieniają swoje doświadczenia zawodowe.

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się Dziecięca Politechnika Opolska. Wśród jej młodych studentów znalazło się wielu z naszych uczniów.

Szkoła może poszczycić się wieloma publikacjami, niektóre z nich zostały napisane przy udziale uczniów.

Ja wobec pedagogiki C. Freineta. Wychowanie moralne i obywatelskie, Wydawnictwo Nowik, Opole

Moszczanka - oczami wyobraźni i duszy.

• Nad zaczarowanym Złotym Potokiem.

• Przełamać nieśmiałość.

• Edukacja na pograniczu polsko – czeskim.

• Szkolny savoir vivre.

• Muzyka spod Kopy – płyta.

Samorządna organizacja życia klasy w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Otwarte okno” oraz Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta, Moszczanka.

Mojej szkole na urodziny, Wydawnictwo PSAPCF, Gniezno.

Włączanie rodziców w edukację dzieci, Wydawnictwo PSAPCF, Gniezno.

Nowoczesna Edukacja Szkolna – jak się to robi w praktyce.

• Ścieżki edukacyjne opracowane metodą projektów dla klas I–VI szkoły podstawowej w ramach projektu „Fascynujący świat nauki i technologii”. Projekt realizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

W 2014 roku na stanowisku dyrektora Panią mgr Marzenę Kędrę zastępuje Pani mgr Jolanta Brudniak, która od razu z zapałem przystępuje do pracy. Nowa pani dyrektor kontynuuje koncepcję pracy zawartą w programie szkoły Nowoczesna Edukacja Szkolna. Jednocześnie wprowadza pewne nowatorskie pomysły, z których na przód wysuwają się te promujące zdrowy styl życia; zapowiada także powrót do tradycji harcerskich. W tym roku do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance zostaje przyłączone Publiczne Przedszkole „Pod Kasztanem” w Łące Prudnickiej.

Nowej dyrektor nie obce jest kierowanie się w swojej pracy dobrem ucznia a przyświecają jej w codziennej pracy drogowskazy pedagogiki francuskiego dydaktyka Celestyna Freineta.

Szkoła wyróżnia się spośród innych placówek, przyciąga uczniów spoza obwodu a klasy pierwsze liczą nawet 25,24 uczniów.  To sukces pedagogiczny, rodzice chętnie otwierają się na nowoczesną edukację jutra, a nauczyciele dostosowują do ciągle zmieniającej się rzeczywistości w polskim szkolnictwie programy autorskie zgodne z koncepcją pracy szkoły i wymogami reformy.

Wyjątkowy, nowoczesny charakter szkoły podkreślają nie tylko programy autorskie, ale również innowacje pedagogiczne opracowywane i wdrażane przez nauczycieli.   

Szkoła na bardzo dobrym poziomie kształcenia a jej uczniowie zdobywają wiele wyróżnień i sukcesów w konkursach na wszystkich szczeblach, w tym międzynarodowym (Konkurs Literacki im. Wandy Chotomskiej) oraz na egzaminach zewnętrznych.

Już po roku pracy w 2015 placówka otrzymuje certyfikat i zaszczytny tytuł „Wiarygodna Szkoła Podstawowa”.

Cała społeczność uczniowska realizuje całoroczne projekty edukacyjne autorstwa zespołu twórczych nauczycieli:

2014/2016 - „Umysły w drodze do przyszłości”, 2015/2016 - „Drogi do szczęścia”, 2016/2017 - „Mistrzowie życia”.

Powstają nowe publikacje oparte na dobrych praktykach i doświadczeniach po realizacji w/w projektów.

Szkoła utrzymuje korespondencję z przyjaciółmi z Meksyku i Grecji. Uczestniczy w europejskim projekcie e-Twining, którego partnerami są szkoły z Rumunii, Grecji, Portugalii, Czech, Słowacji, Turcji, Hiszpanii, Włochy.

W latach 2015-2017 funkcjonuje gromada zuchowa „Kolorowe Motyle”.

Do szkolnej tradycji wpisują się coroczne nowe propozycje projektowe „Ekologiczny Turniej Mikołajkowy” i „Ziemniaczane granie”.

Dyrektor wznowiła współpracę z Wyższą Państwową Szkołą Zawodową w Raciborzu, a studenci tej placówki mieli możliwość doświadczania dobrych praktyk w obecności nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Moszczance. Z freinetowskich doświadczeń naszych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej mogli również korzystać studenci i nauczycielki z PSP nr 10 w Opolu.

Na przestrzeni 2015-2017 kolejni uczniowie naszej szkoły stali się absolwentami Dziecięcej Politechniki Opolskiej.

W latach 2015-2017 placówka współpracuje ze szkołą w Indrichovie w ramach podpisanej współpracy przygranicznej.

Lata 2014-2019 obfitują w realizację projektów rządowych i pozyskiwanie środków finansowych na doposażenie placówki w nowoczesne środki dydaktyczne, wzbogacenie zasobów bibliotecznych, poprawienie bazy przestrzennej placówki, wyrównywanie szans i upowszechnianie sportów zimowych:

- Projekt „Dotacje na zadania własne JST – z przeznaczeniem na wyposażanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną” - utworzono i wyposażono gabinet pielęgniarki;

- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” - zakupiono 2 zestawy multimedialne do sal lekcyjnych;

- Rządowy program dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych – Ministerstwo Edukacji Narodowej 4% z rezerwy budżetowej- zakupiono pomoce do pracowni przyrodniczo-chemicznej;

- Rządowy programu wspierania organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” - doposażenie biblioteki szkolnej;

- Projekt „Łyżwy +lodowisko= zabawa” - upowszechnianie sportów zimowych- Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu – przez 3 lata organizowano wyjazdy wszystkich uczniów na lodowisko do Opola.

Szkoła zyskała nowe pomieszczenia lekcyjne, aby nasi uczniowie klas 7 i 8 mogli pozostać z nami do końca II etapu kształcenia: zabudowano korytarz na I piętrze, przeniesiono bibliotekę do większej przestrzeni na górnym korytarzu „sala fioletowa” zaczęła pełnić rolę pięknej świetlicy szkolnej, w której uczniowie radośnie spędzają czas po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

W 2019 roku powstał wymarzony, nowoczesny plac zabaw dla dzieci dzięki zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Otwarte Okno” akcji „Zrzutka” i wsparciu wielu sympatyków naszej placówki.

Uczniowie i nauczyciele uczestniczą w życiu Moszczanki i wspierają organizację Wojewódzkiego Dnia Flagi i innych imprez regionalnych.

Rodzice z wielkim zaangażowaniem gromadzą środki na rzecz placówki organizując bale charytatywne i pikniki rodzinne. Doposażenie wszystkich sal lekcyjnych w zestawy multimedialne, wzbogacenie biblioteki w lektury szkolne, nagrody książkowe, statuetki „Złota Korona”, to znaczące działania rodziców na rzecz podniesienia jakości i zapewnienia dobrych warunków dla rozwoju uczniów.

Dzięki pozyskanym środkom, projektom, dobrej współpracy z sołectwem, rodzicami Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance, to nowoczesna i dobrze doposażona placówka oświatowa a przygotowana, profesjonalna, pełna otwartości i pracująca z pasją kadra pedagogiczna stanowi o sile i sukcesie tej szkoły.

Z dniem 2 września 2019 roku, wobec faktu nierozstrzygniętych konkursów na  stanowisko dyrektora, Burmistrz Prudnika powierza pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance pani mgr Małgorzacie Tuz.

W opracowaniu wykorzystano informacje przekazane przez Pana J. Trybułę oraz dokumentację szkolną.

Opracowała: mgr Małgorzata Gibek

Baner Ministerstwa Edukacji Baner Kuratorium Oświaty Baner FB Baner FB Baner gmina Prudnik Baner galerie zdjeć

Kartka z kalendarza

Dziś: poniedziałek, 15 lipca 2024r. r., 197 dzień roku.

Imieniny: Henryka, Włodzimierza, Dawida

Wschód słońca: 03:53
Zachód słońca: 19:56

By nie móc nawet spojrzeć na wódkę - trzeba spojrzeć na pijaka.

- Przysłowie chińskie

Nowe galerie zdjęć

Miniaturka

BohaterON w naszej szkole 2022

35 zdjęć
Zobacz
Miniaturka

Światowy Dzień Pluszowego Misia w Przedszkolu „Pod Kasztanem”

24 zdjęcia
Zobacz
Miniaturka

,,NA MARCHEWKI URODZINY, WSZYSTKIE ZESZŁY SIĘ JARZYNY…”

17 zdjęć
Zobacz
Miniaturka

Hobby naszych najbliższych jako sposób na nudę

16 zdjęć
Zobacz
Miniaturka

Święto pieczonego ziemniaka

17 zdjęć
Zobacz
Miniaturka

Takie chwile, niech trwają jeszcze …

42 zdjęcia
Zobacz

Najlepsze przedszkole i najlepsza szkoła, to ta w Moszczance.

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance ©. Copyright 2024

Zaprojektowane przez: Firma WebInspiracje. Najlepsze strony dla szkół i przedszkoi.

Wyskakujące okno - grafika robota ostrzegająca przed otwarciem nowego okna

Ostrzeżenie przed otwarciem nowego okna

Kliknięty element przeniesie Cię do nowej karty lub okna przeglądarki. Czy chcesz to zrobić?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poemat_Boga-Cz%C5%82owieka#Poemat_Boga_Cz%C5%82owieka_a_Stary_Testament