Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Aktualności

Zajęcia wspomagające proces edukacyjny

Oferta edukacyjna szkoły zawiera propozycje 29 różnych zajęć, które umożliwiają rozwój możliwości i zainteresowań uczniów

W ofercie znajdują się:

-15 zajęć rozwijających zainteresowania uczniów

- 5  kół przedmiotowych

- 9 zajęć wyrównujących szanse

Wnikliwa analiza wywiadu dotyczącego celów, efektów i opinii uczniów „Czy oferta

edukacyjna umożliwia rozwój możliwości i zainteresowań uczniów?”, uzewnętrznia

realizację podstawy programowej, która jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój

zainteresowań uczniów.

Proponowana oferta edukacyjna wpływa na rozwijanie  umiejętność czytania i pisania, wyposaża w wiadomości i sprawności matematyczne, językowe potrzebne w sytuacjach życiowych, szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów.

Realizowana przez szkołę oferta edukacyjna skoncentrowana jest na indywidualnym tempie rozwoju ucznia i możliwościach uczenia się. Zajęcia dodatkowe sprzyjają rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego, etycznego uczestnictwa w życiu społecznym. Praca na zajęciach uczy działania indywidualnego i zespołowego. Rozwija samodzielność oraz odpowiedzialność za siebie i innych. Uczniowie na zajęciach zachowują się kulturalnie, szanują siebie i innych. Rozwijają ciekawość poznawczą otaczającego świata. Stosując niekonwencjonalne metody pracy, wzbogaciliśmy ofertę edukacyjną oraz jakość świadczonych usług.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„PROWOKOWAĆ – OFEROWAĆ- WYBIERAĆ”

 

Cel ogólny: Przygotowanie do sprawdzianu w klasie VI oraz wyrównywanie szans edukacyjnych w klasach I-V.

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Rozwiązywanie, omawianie i poprawianie testów.

Efekty: uczniowie powtórzyli i utrwalili wiadomości z przyrody i matematyki, języka polskiego. Na zajęciach uczniowie rozwiązują testy- uzasadniają swoje odpowiedzi, proponują

różne sposoby rozwiązania.

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, przyrody, języka angielskiego  

Cel: zapoznanie uczniów ze standardami egzaminacyjnymi i budową sprawdzianu. Rozwiązywanie testów, sprawdzianów szóstoklasistów, powtórzenie wszystkich poznanych form wypowiedzi pisemnej, analiza i interpretacja oraz doskonalenie umiejętności matematycznych, przyrodniczych, językowych.

Efekty: sprawne rozwiązywanie testów szóstoklasisty, komponowanie prac pisemnych, poprawne rozwiazywanie zadań matematycznych sprawiających trudność, powtórzenie materiału z przyrody i języka.  Znajomość przez uczniów zasad ortograficznych, poprawniejsze rozwiązywanie testów.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I-III

Cel: pomoc uczniom w nadrabianiu zaległości, luk w wiadomościach i umiejętnościach.

Kształcenie czytania, pisania, liczenia.

Efekty: uczniowie przezwyciężają trudności w nauce i przyswajają umiejętności. Kształcą

umiejętności konieczne w nauczaniu (czytanie, pisanie, liczenie). Nadrabiają zaległości

wynikające z nieobecności.

Zabawy słowem – zajęcia logopedyczne

Cel: usprawnianie narządów mowy, prawidłowa artykulacja, podnoszenie sprawności językowej dziecka.

Efekty: dzieci wykazują lepszą artykulację głosek, potrafią odpowiednio oddychać, podniosły poziom zasobu słownictwa.

 

 

PROJEKT „SZKOLNA LIGA ZADANIOWA”

Cel: poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych, ćwiczenie umiejętności pracy

w grupie Podniesienie kompetencji kluczowych- matematycznych i społecznych uczniów     kl. IV- VI. Przygotowanie do konkursów matematycznych.

Efekty: uczniowie podejmują próby rozwiązywania zadań nietypowych, wzbudzenie nieustępliwości i uporu przy rozwiązywaniu zadań. Zwiększenie zainteresowania uczniów matematyką, rozwijanie kompetencji społecznych – raca w grupie, podniesienie kompetencji kluczowych. Wyniki w konkursach.

 

 

 

 

 

 

PROBLEM? - DLA TWÓRCZEGO NIC TRUDNEGO!

Zajęcia w kuchni

Cel: planowanie pracy, rozwijane umiejętności współpracy w grupie.

Efekty: czytanie instrukcji ze zrozumieniem. Wykonanie zadania według instrukcji.

Koło teatralne kl. IV-V

Cel: wspomaganie rozwoju uczniów, ich artystycznych zdolności i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

Efekty: przedstawienia teatralne, uczniowie projektują i wykonują afisze teatralne oraz

scenografie do spektakli. Wzbogacają słownictwo związane z teatrem: mowa uczniów jest

wyrazista i zrozumiała.

Zespół wokalny

Cel: kształcenie umiejętności śpiewu, emisji głosu, praca w zespole, śpiew wielogłosowy.

Rozwijanie kultury muzycznej uczniów.

Efekty: opanowanie szerokiego repertuaru pieśni patriotycznych, sakralnych, ludowych,

rozrywkowych. Występy podczas akademii szkolnych i pozaszkolnych, przygotowanie do konkursów.

Zajęcia plastyczne

Cel: wspomaganie rozwoju uczniów, ich artystycznych zdolności i przygotowanie do konkursów, wystaw i życia kulturalnego

Efekty: wystawy grupowe i indywidualne, uczniowie projektują i wykonują prace plastyczne w różnych technikach. Wzbogacają słownictwo związane ze sztuka.

Zajęcia czytelnicze

Cel: rozwijanie aktywności czytelniczej naszych uczniów oraz  kreatywności

twórczości literackiej i plastycznej, umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć

Efekty: ilustrowanie przeczytanych książek, wykonywanie prac z wykorzystaniem różnorodnych technik - udział w konkursach plastycznych związanych z książką, samodzielne tworzenie książek

Szachy

Cel: kompleksowa nauka gry w szachy przeznaczona dla początkujących, średnio i zaawansowanych szachistów.

Efekty: Lepsza pamięć i wyobraźnia. Nabycie umiejętność brania na siebie odpowiedzialności za swoje działania i krytyczny stosunek do własnych umiejętności.

Zajęcia filmowe

Cel: Oglądać, kręcić, pisać scenariusz i występować!

Efekty: Dzieci będą mieli możliwość oswojenia się z kamerą – zarówno z występowaniem przed nią jak i z podstawowymi jej funkcjami; poznają zawody, które występują przy współtworzeniu produkcji filmowej: scenarzystę, kostiumologa, reżysera, aktora, poznają rodzaje dzieł filmowych, wymyślą, przygotują, przedstawią i nagrają krótkie dzieło filmowe, wezmą udział wraz z zaproszonymi gośćmi w pokazie stworzonego filmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT „OKNO”

Zajęcia dodatkowe przeznaczone dla uczniów zdolnych, o dużym potencjale rozwojowym, którzy na tych zajęciach podejmą nowe wyzwania.

 

Cel: Uczenie poprzez działanie, rozbudzanie aktywności i chęci poszukiwania u dzieci. Kształcenie kompetencji kluczowych, umiejętności opisywania świata, stawiania pytań, planowania, wyciągania wniosków, doboru odpowiednich środków. Kształcenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w mowie, piśmie, obrazie. Podnoszenie umiejętności prowadzenia obserwacji i eksperymentów według instrukcji, rejestrowania wyników i zapisywana wniosków.

Efekty: Prace uczniów, które są eksponowane w klasie i na korytarzu szkolnym. Uczniowie uczą się pracy w grupie, dzielenia się obowiązkami, prezentowania swoich prac. Starają się wykonywać prace starannie i estetycznie. Wykonują zadania zgodnie z instrukcją. Wykonują zadania praktyczne. Osiągają wyniki w konkursach

 

Zajęcia językowe

Cel: przygotowanie uczniów do brania udziału w konkursach przedmiotowych. Opanowanie

umiejętności językowych w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację. Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy językowej. Rozbudzanie zainteresowania nauką języków obcych.

Efekty: uczeń ma rozwiniętą umiejętność samodzielnego uczenia się, współpracy w grupie, potrafi korzystać z dodatkowych źródeł wiedzy, wie, gdzie szukać informacji. (Internet) Zna słownictwo w zakresie podstawy programowej.

Koło ekologiczno- przyrodnicze

Cel: zainteresowanie światem przyrody otaczającym dziecko.

Efekty: wyszukiwanie informacji z różnych źródeł wiedzy . Widoczna dociekliwość

przyrodnicza poprzez zadawane pytania podczas zajęć. Wykorzystywanie wiedzy na lekcjach

przyrody.

Koło informatyczne

Cel: budowa stron internetowych przez uczniów, podnoszenie kompetencji IT uczniów

zainteresowanych informatyką

Efekty: aktualizacja strony www.

Koło polonistyczne

Cel: rozwijanie zamiłowań i umiejętności humanistycznych. Rozbudzanie dociekliwości i

samodzielności w traktowaniu utworów literackich. Przygotowanie uczniów do startu

w konkursie z języka polskiego.

Efekty: uczniowie potrafią wypowiedzieć się na dany temat stosując reguły poprawności

językowej. Redagują ciekawe, twórcze opowiadania. Wzbogacili swoje słownictwo,

rozbudzili się i rozwinęli umiejętności humanistyczne orz wrażliwość na piękno literatury.

Gry i zabawy matematyczne w klasach młodszych

Cel: poprzez gry i zabawy matematyczne (karty matematyczne, bingo arytmetyczne) uczniowie ćwiczą umiejętność posługiwania się tabliczką mnożenia. Ćwiczą biegłość dodawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia pamięciowego.

Efekty: uczniowie biegle posługują się tabliczką mnożenia: poprawiają szybkość i dokładność

obliczeń pamięciowych w zakresie 100. Popularyzacja wyżej wymienionych gier matematycznych.

Koło historyczne z elementami historii sztuki

Cel: rozwijanie zainteresowań historia i historia sztuki.

Efekty: udział w konkursach historycznych, przygotowywanie wystawy i gazetek

Eduscience

Cel: nauka poprzez eksperymenty

Efekty: uczniowie potrafią stawiać hipotezy, prowadzić obserwacje i wnioskować

Zajęcia humanistyczne w klasach młodszych

Cel: kształcenie poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej, językowej oraz umiejętności

czytania ze zrozumieniem, posługiwania się słownikami. Ćwiczenia w poprawnym komponowaniu prac pisemnych, pisanie swobodnych tekstów, przygotowanie autorskich przedstawień.

Efekty: poprawniejsze komponowanie prac pisemnych i rozwiązywanie testów czytania ze

zrozumieniem, znajomość zasad ortograficznych, osiągnięcia w konkursach.

 

PRZYGODA W PLENERZE I NIE TYLKO…

Uczniowie klas I-III raz w tygodniu, klas IV-VI raz w miesiącu wyruszają w nieznaną przygodę w plenerze. W tym czasie będą penetrować  pobliską łąkę, las w celu spotkania, zobaczenia, obejrzenia różnych ciekawych rzeczy. Temat wyprawy związany jest z aktualna tematyką realizowanego programu nauczania. Podczas wyprawy dzieci pracować będą z wykorzystaniem fiszki poszukującej, poszukiwać będą informacji w różnych źródłach oraz nauczą się je przetwarzać i wykorzystywać w dalszej pracy.

 

PUNKT ODRABIANIA LEKCJI

(w ramach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej tzw. środowiskowej)

Cel: pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych, zrozumienia słabo opanowanych treści

(tematów), nauce czytania, tabliczce mnożenia.

Efekty: uczniowie dokładnie odrabiają prace domowe. Wyrabiają w sobie obowiązkowość, systematyczność. Rozwijają umiejętności konieczne w nauce: czytanie, pisanie, liczenie. Dzieci są przygotowane do zajęć, mają odrobione lekcje, utrwalają materiał z lekcji.

 

TABLICA INTERAKTYWNA

W ubiegłym roku  w klasie językowej pojawiła się tablica interaktywna. Uzyskała wielkie zainteresowanie i pozytywną opinię wśród uczniów naszej szkoły. Dzięki niej rozwijają swoją wiedzę z języka angielskiego. W ciągu jednej lekcji ćwiczą zarówno gramatykę, słuchanie, jak i czytanie. Zadania, które wykonują na tablicy interaktywnej często nie są łatwe, lecz szybko udaje się je zrozumieć i rozwiązać. Poprzez zabawę dzieci mogą wiele się nauczyć, poznać nowe słownictwo i przygotować się na czekające nas testy gimnazjalne. Jest ona świetnym sposobem na powtarzanie wiadomości. Uczniowie lepiej rozumieją nowe tematy i chętnie uczestniczą w zajęciach. Jest ona świetną formą nauki, a rozwiązywaniu zadań często towarzyszą pozytywne emocje.

Tablica wykorzystywana jest również na takich przedmiotach jak język polski, historia, matematyka, przyroda.

Powrót

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 4190125