Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Historia szkoły podstawowej w Moszczance

Historia szkoły podstawowej w Moszczance

Po wojnie, Szkoła Podstawowa w Moszczance po raz pierwszy rozpoczęła swoją działalność 15 IX 1945 roku. Uczęszczało do niej wówczas 132 dzieci. Pierwszymi nauczycielkami rozpoczynającymi pracę pionierską były: Elżbieta Semlanka i Maria Kowalczyk.

Uczniowie szkoły byli o nierównym poziomie intelektualnym. Lata okupacji hitlerowskiej zahamowały bowiem regularne uczęszczanie dzieci do szkoły. W następnym roku szkolnym 1946/47 liczba uczniów wzrosła do 188. W tym czasie kierownictwo szkoły obejmuje Witold Trembling, a nauczycielkami są Kazimiera Brodzińska, Janina Trembling i Janina Bolibrzuch. Z każdym rokiem przybywało uczniów i zwiększała się liczba oddziałów klasowych. Pomimo wielu trudności lokalowych i organizacyjnych szkoła pracowała z rozmachem i zapałem.

Kolejnym kierownikiem szkoły zostaje Leon Grzeszecki. Już wtedy na terenie szkoły działały takie organizacje jak: ZHP, TPPR, LPŻ, PCK. Biblioteka szkolna liczyła w tych latach 560 tomów.

W roku 1952 kierownictwo szkoły obejmuje Maria Mycek. W roku 1966/67 następuje reforma kształcenia i wychowania, obowiązuje 8-mio letnie nauczanie. Zwiększa się liczba dzieci i nauczycieli. Istniejące dwa budynki nie rozwiązują problemu.

Rok szkolny 1970/71 jest szczególnie ważny i przełomowy w życiu mieszkańców Moszczanki. Do użytku zostaje oddany nowy budynek szkolny, zbudowany po kilkuletnim staraniu się kierownika szkoły, miejscowych władz terenowych, społeczeństwa oraz wydziału oświaty. Przez kilka lat budowa nowej szkoły w Moszczance była skreślona z planu inwestycyjnego. Dopiero osobista delegacja do Ministerstwa Oświaty w Warszawie, w składzie Maria Mycek – kierownik szkoły, Kazimierz Mielnik – przewodniczący Prezydium GRN i Stefan Kowalski – członek Komitetu Rodzicielskiego, dała pozytywne rezultaty. Budowę nowej szkoły rozpoczęto w roku 1969, a w sierpniu 1970 roku budowa została ukończona. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1970/71 odbyło się już w nowym wspaniałym budynku szkolnym. Jakże w innych warunkach niż dotychczas! Piękne, jasne sale lekcyjne, bogato wyposażone w pomoce naukowe, to wielki bodziec do trudnej i ciężkiej pracy dydaktyczno - wychowawczej. Spełniły się marzenia mieszkańców, nauczycieli i młodzieży szkolnej.

Koszt budowy wraz z wyposażeniem wynosił 4,5 miliona złotych. Swoją cegiełkę w tej inwestycji mają mieszkańcy całej miejscowości, którzy chętnie wpłacali składki na ten cel.

3 września 1970 roku wraz z rozpoczęciem nauki szkoła posiadała:

 • pracownię fizyczno-chemiczną
 • pracownię zajęć praktycznych
 • klaso-pracownie
  1. polonistyczną
  2. języka rosyjskiego
  3. geograficzno-historyczną
  4. biologiczną
  5. matematyczną
 • świetlicę
 • kuchnię
 • salę sportową

W nowych warunkach pracy szkoły wysiłki wszystkich nauczycieli zmierzały do wydatnego polepszenia jakości pracy dydaktyczno - wychowawczej. Szczególną uwagę skoncentrowano na dalszym unowocześnianiu i intensyfikacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

W Moszczance mieszkali kombatanci II Wojny Światowej i byli WOP-iści, którzy stali na straży granic jeszcze w trudnych pierwszych latach po wyzwoleniu. Uczniowie Szkoły Podstawowej utrzymywali bliskie kontakty z niedaleką Strażnicą WOP. Dlatego zdecydowano, że nowa szkoła otrzyma imię Wojsk Ochrony Pogranicza.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1970/71 zbiegło się nie tylko z uroczystym otwarciem szkoły, ale również z nadaniem jej imienia. Uroczystość ta wypadła imponująco. Uświetniona została uczestnictwem wojewódzkich i powiatowych władz politycznych, oświatowych, wojskowych i społecznych.

Współpraca Szkoły ze Strażnicą WOP-u w Pokrzywnej miała długoletnią tradycję. Strażnica udzielała pomocy Szkole w rozwijaniu zainteresowań młodzieży starszej, pomagała jej w wyborze zawodu, podjęciu dalszej nauki. Organizowano wspólne spotkania i uroczystości związane z Dniem Nauczyciela, WOP, LWP. Urządzano zabawy karnawałowe, choinki noworoczne, na których przygrywała orkiestra wojskowa. Wspólnie z żołnierzami Strażnicy urządzano uroczyste ogniska harcerskie. Wyświetlano filmy o tematyce związanej z walkami zbrojnymi wojska polskiego. W zimie odbywały się kuligi.

W 1972 roku w związku z odejściem kierownika szkoły Marii Mycek na emeryturę, obowiązki dyrektora szkoły przyjął Pan mgr Julian Nowak, który pełnił tę funkcje do roku 1990. Nowy dyrektor wprowadza dobrą atmosferę w pracy szkoły. Nawiązuje ścisłą współpracę z organizacjami działającymi na terenie wsi, a szczególnie dobrze układa się współpraca z Domem Kultury. Młodzież szkolna bierze aktywny udział w licznych zespołach prowadzonych przez Dom Kultury. Wspólnie organizowano liczne uroczystości, chociażby takie jak Dni Kultury Opolszczyzny. Szkoła bierze udział w różnych imprezach, turniejach i olimpiadach, zdobywając wiele dyplomów i wyróżnień.

Od 1 września 1976 roku do szkoły w Moszczance doszły 4 oddziały z Łąki Prudnickiej od kl. V do kl. VIII, tym samym Szkoła Podstawowa w Łące Prudnickiej stała się filią Publicznej Szkoły Podstawowej w Moszczance.

Szkoła Podstawowa w Moszczance, do czasu utworzenia Świetlicy Gromadzkiej, była głównym organizatorem życia kulturalnego. Nie ograniczała się do działalności oświatowej lecz systematycznie organizowano akademie i imprezy okolicznościowe. Zawsze uroczyście przebiegało zakończenie roku szkolnego, gdyż były to uroczystości rodziców i dzieci, podkreślające związek rodziców z pracą. Uroczyście obchodzone były święta i rocznice państwowe, takie jak 1 Maja, Święto Odrodzenia Polski Ludowej, Święto Ludowe, Rewolucja Październikowa. Szczególnie uroczysty przebieg miał Dzień Wojska Polskiego - opiekuna szkoły w Moszczance, oraz choinka noworoczna.

Ogromny wkład w działalność artystyczną szkoły włożyły nauczycielki Janina Bolibrzuch i Ewa Mroczyńska przygotowując z dziećmi liczne bajki i inscenizacje. Na terenie szkoły działały liczne koła zainteresowań:

 • kółko mandolinistów pod fachową opieką nauczyciela Edwarda Kostki,
 • kółko introligatorskie, które oprawiało książki szkolnej biblioteki,
 • kółko techniczne, które wykonało wiele pomocy naukowych oraz przedmiotów użytecznych,

W roku 1990 dyrektorem szkoły zostaje Pani mgr Wanda Jakimko, która pełni tę funkcję do roku 2004. Nowy dyrektor z ogromnym zapałem i zaangażowaniem podejmuje pracę na rzecz unowocześnienia szkoły. Powstają dwie nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie: pracownia komputerowa i pracownia języka angielskiego. W tych latach tylko nieliczne szkoły miejskie mogły pochwalić się takimi pracowniami. Szkoła Podstawowa w Moszczance nawiązuje współpracę ze szkołą w Nadwórnej na Ukrainie i szkołą w Jindrzychowie w Czechach. Następuje wymiana młodzieży między tymi szkołami. Organizowane są również zawody sportowe pomiędzy naszą szkołą a szkołą czeską. Z okazji Dnia Nauczyciela organizowane są wspólne spotkania nauczycieli z tych krajów.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, na szczeblu powiatowym zdobywają czołowe miejsca.

Dwa razy w roku tj. na Mikołaja i na Zajączka, nasza szkoła organizuje zbiórkę darów dla ludzi mieszkających na Ukrainie. Każdego roku, uczniowie szkoły i mieszkańcy Moszczanki w miarę swoich możliwości odpowiadają na ten apel.

Rok 2004 przyniósł kolejne zmiany, placówka została przekształcona w Zespół Szkolno-Przedszkolny jej dyrektorem zostaje Pani mgr Elżbieta Bury. Tylko na ten jeden rok Publiczna Szkoła w Łące Prudnickiej staje się filią Szkoły w Moszczance. Dzieci z Moszczanki i Łąki Prudnickiej uczą się w oddzielnych szkołach, ale część nauczycieli pracuje w obu placówkach. W ramach integracji, dzieci obu szkół spotykają się na różnych uroczystościach szkolnych: zabawa andrzejkowa, Dzień Dziecka.

Dyrektorem szkoły w roku 2005 zostaje Pani mgr Marzena Kędra. Rok 2005 to rok przełomowy od tego roku w szkole zaczynają się poważne remonty: odnowiono i pomalowano wszystkie sale lekcyjne i korytarze, przygotowano pomieszczenie na świetlicę szkolną, zaadoptowano pomieszczenie na salę artystyczną. W październiku 2005 roku Publiczne Przedszkole w Moszczance zostało przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej. Na potrzeby przedszkola zaadoptowano dwie sale lekcyjne nauczania zintegrowanego i pomieszczenie, w którym znajdowała się biblioteka szkolna. Również na piętrze dobudowano dwa nowe pomieszczenia: gabinet pedagoga i pomieszczenie biblioteki szkolnej. We wrześniu 2006 r. oddano do użytku nowe boisko sportowe o nawierzchni kauczukowo-bitumicznej. W 2008 r. ze środków Funduszu Norweskiego wykonano termomodernizację obiektu (wymiana okien, drzwi, ocieplenie budynku i położenie nowej elewacji). W tym samym roku Gmina Prudnik sfinansowała remont sali gimnastycznej i kuchni. We wszystkich pomieszczeniach wymieniono posadzki i oświetlenie.

Szkołę w Moszczance wyróżnia podejście do nauczania, które niejednokrotnie znacząco odbiega od tradycyjnego, znanego większości modelu. Pedagogika Janusza Korczaka i Celestyna Freineta staje się drogowskazem w pracy dydaktycznej i wychowawczej tej placówki. Docenia to wielu rodziców spoza obwodu szkoły, którzy wybierają dla swoich pociech szkołę w Moszczance. Część nauczycieli do nauczania wykorzystuje własne, autorskie programy, nagradzane przez MEN i ORE.

Lata 2006-2014 obfitują w realizację projektów edukacyjnych, finansowanych ze środków zewnętrznych. Celem tych projektów jest rozwijanie kompetencji uczenia się, wyrównywanie szans oraz doposażenie szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne. Z realizacją projektów wiążą się liczne wyjazdy krajowe i zagraniczne. W latach 2010-2012 szkoła realizuje międzynarodowy projekt Comenius Uczenie się przez całe życie. Wraz z krajami partnerskimi Hiszpanią, Włochami, Walią, Rumunią i Turcją powstaje Europejskie Muzyczne Portfolio.

Od 2008 roku szkoła gości studentów z Wyższej Państwowej Szkoły Zawodowej, którzy pod czujnym okien nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Moszczance poznają dobre praktyki zawodowe.

Od 2008 roku szkoła aktywnie uczestniczy w Wojewódzkich Obchodach Święta Flagi Narodowej, które odbywają się w Moszczance.

Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego 2010/2011 w szkole w Moszczance jest dużym wyróżnieniem dla placówki

Rok 2012 przynosi zmianę patrona szkoły. Dobrym duchem Szkoły obwołuje się Halinę Semenowicz, prekursorkę pedagogiki Celestyna Freineta w Polsce. Uroczyste nadanie szkole nowego sztandaru odbywa się 19 IV 2013 r. Wraz z tym wydarzeniem ma miejsce także inne, równie doniosłe dla całej społeczności szkolnej, odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Budowniczym Szkoły.

W 2012 roku szkole przypadają inne zaszczytne wyróżnienia. Pani Marzena Kędra zostaje Nauczycielem Roku, a Zespół Szkolno-Przedszkolny staje się laureatem znaku jakości Szkoła na medal. Z otrzymaniem tak chlubnego tytułu wiążą się liczne nagrody dla szkoły, m.in. najnowocześniejsza cyfrowa pracownia językowa wraz z oprogramowaniem komputerowym.

Oprócz wspomnianych wyżej, w latach 2007-2014 szkoła otrzymuje wiele innych prestiżowych odznaczeń.

• W 2007 r. zostaje uhonorowana członkostwem w Ogólnopolskim Klubie Przodujących Szkół.

• W 2009 r. za realizację projektu współpracy międzynarodowej szkole przypada I nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Partnerstwo bez granic.

• W 2009 r. program Strefa Kreatywna zostaje nagrodzony w ogólnopolskim konkursie MEN Otwarta szkoła.

• W 2010 r. za wdrażanie programu nauczania dla I etapu kształcenia szkole przyznaje się w ogólnopolskim konkursie MEN Otwarci na zmiany III nagrodę.

• W 2011 r. szkole przypada w konkursie Otwarta szkoła I nagroda za program Mój czas dla Ciebie.

• W 2012 r. po raz kolejny szkoła zostaje wyróżniona w konkursie Otwarta szkoła, tym razem za program Zaangażowanie Kluczem do Sukcesu.

• W 2012 r. za realizację programu Szkoła przyjazna dla sześciolatka MEN odznacza szkołę w ogólnopolskim konkursie I nagrodą.

• W 2014 r. szkoła zostaje laureatem ogólnopolskiego konkursu Młodzi dla Wolności, który odbył się pod patronatem Prezydenta RP.

Szkoła jest organizatorem licznych konferencji, w tym dotychczas: trzech o zasięgu wojewódzkim, czterech ogólnopolskich oraz dwóch międzynarodowych. Nauczyciele i zapraszani goście poznają tajniki pedagogiki Celestyna Freineta, uczestniczą w przygotowanych warsztatach i wymieniają swoje doświadczenia zawodowe.

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się Dziecięca Politechnika Opolska. Wśród jej młodych studentów znalazło się wielu z naszych uczniów.

Szkoła może poszczycić się wieloma publikacjami, niektóre z nich zostały napisane przy udziale uczniów.

Ja wobec pedagogiki C. Freineta. Wychowanie moralne i obywatelskie, Wydawnictwo Nowik, Opole

Moszczanka - oczami wyobraźni i duszy.

• Nad zaczarowanym Złotym Potokiem.

• Przełamać nieśmiałość.

• Edukacja na pograniczu polsko – czeskim.

• Szkolny savoir vivre.

• Muzyka spod Kopy – płyta.

Samorządna organizacja życia klasy w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Otwarte okno” oraz Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta, Moszczanka.

Mojej szkole na urodziny, Wydawnictwo PSAPCF, Gniezno.

Włączanie rodziców w edukację dzieci, Wydawnictwo PSAPCF, Gniezno.

Nowoczesna Edukacja Szkolna – jak się to robi w praktyce.

• Ścieżki edukacyjne opracowane metodą projektów dla klas I–VI szkoły podstawowej w ramach projektu „Fascynujący świat nauki i technologii”. Projekt realizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

W 2014 roku na stanowisku dyrektora Panią mgr Marzenę Kędrę zastępuje Pani mgr Jolanta Brudniak, która od razu z zapałem przystępuje do pracy. Nowa pani dyrektor kontynuuje koncepcję pracy zawartą w programie szkoły Nowoczesna Edukacja Szkolna. Jednocześnie wprowadza pewne nowatorskie pomysły, z których na przód wysuwają się te promujące zdrowy styl życia; zapowiada także powrót do tradycji harcerskich. W tym roku do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance zostaje przyłączone Publiczne Przedszkole „Pod Kasztanem” w Łące Prudnickiej.

Nowej dyrektor nie obce jest kierowanie się w swojej pracy dobrem ucznia a przyświecają jej w codziennej pracy drogowskazy pedagogiki francuskiego dydaktyka Celestyna Freineta.

Szkoła wyróżnia się spośród innych placówek, przyciąga uczniów spoza obwodu a klasy pierwsze liczą nawet 25,24 uczniów.  To sukces pedagogiczny, rodzice chętnie otwierają się na nowoczesną edukację jutra, a nauczyciele dostosowują do ciągle zmieniającej się rzeczywistości w polskim szkolnictwie programy autorskie zgodne z koncepcją pracy szkoły i wymogami reformy.

Wyjątkowy, nowoczesny charakter szkoły podkreślają nie tylko programy autorskie, ale również innowacje pedagogiczne opracowywane i wdrażane przez nauczycieli.   

Szkoła na bardzo dobrym poziomie kształcenia a jej uczniowie zdobywają wiele wyróżnień i sukcesów w konkursach na wszystkich szczeblach, w tym międzynarodowym (Konkurs Literacki im. Wandy Chotomskiej) oraz na egzaminach zewnętrznych.

Już po roku pracy w 2015 placówka otrzymuje certyfikat i zaszczytny tytuł „Wiarygodna Szkoła Podstawowa”.

Cała społeczność uczniowska realizuje całoroczne projekty edukacyjne autorstwa zespołu twórczych nauczycieli:

2014/2016 - „Umysły w drodze do przyszłości”, 2015/2016 - „Drogi do szczęścia”, 2016/2017 - „Mistrzowie życia”.

Powstają nowe publikacje oparte na dobrych praktykach i doświadczeniach po realizacji w/w projektów.

Szkoła utrzymuje korespondencję z przyjaciółmi z Meksyku i Grecji. Uczestniczy w europejskim projekcie e-Twining, którego partnerami są szkoły z Rumunii, Grecji, Portugalii, Czech, Słowacji, Turcji, Hiszpanii, Włochy.

W latach 2015-2017 funkcjonuje gromada zuchowa „Kolorowe Motyle”.

Do szkolnej tradycji wpisują się coroczne nowe propozycje projektowe „Ekologiczny Turniej Mikołajkowy” i „Ziemniaczane granie”.

Dyrektor wznowiła współpracę z Wyższą Państwową Szkołą Zawodową w Raciborzu, a studenci tej placówki mieli możliwość doświadczania dobrych praktyk w obecności nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Moszczance. Z freinetowskich doświadczeń naszych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej mogli również korzystać studenci i nauczycielki z PSP nr 10 w Opolu.

Na przestrzeni 2015-2017 kolejni uczniowie naszej szkoły stali się absolwentami Dziecięcej Politechniki Opolskiej.

W latach 2015-2017 placówka współpracuje ze szkołą w Indrichovie w ramach podpisanej współpracy przygranicznej.

Lata 2014-2019 obfitują w realizację projektów rządowych i pozyskiwanie środków finansowych na doposażenie placówki w nowoczesne środki dydaktyczne, wzbogacenie zasobów bibliotecznych, poprawienie bazy przestrzennej placówki, wyrównywanie szans i upowszechnianie sportów zimowych:

- Projekt „Dotacje na zadania własne JST – z przeznaczeniem na wyposażanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną” - utworzono i wyposażono gabinet pielęgniarki;

- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” - zakupiono 2 zestawy multimedialne do sal lekcyjnych;

- Rządowy program dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych – Ministerstwo Edukacji Narodowej 4% z rezerwy budżetowej- zakupiono pomoce do pracowni przyrodniczo-chemicznej;

- Rządowy programu wspierania organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” - doposażenie biblioteki szkolnej;

- Projekt „Łyżwy +lodowisko= zabawa” - upowszechnianie sportów zimowych- Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu – przez 3 lata organizowano wyjazdy wszystkich uczniów na lodowisko do Opola.

Szkoła zyskała nowe pomieszczenia lekcyjne, aby nasi uczniowie klas 7 i 8 mogli pozostać z nami do końca II etapu kształcenia: zabudowano korytarz na I piętrze, przeniesiono bibliotekę do większej przestrzeni na górnym korytarzu „sala fioletowa” zaczęła pełnić rolę pięknej świetlicy szkolnej, w której uczniowie radośnie spędzają czas po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

W 2019 roku powstał wymarzony, nowoczesny plac zabaw dla dzieci dzięki zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Otwarte Okno” akcji „Zrzutka” i wsparciu wielu sympatyków naszej placówki.

Uczniowie i nauczyciele uczestniczą w życiu Moszczanki i wspierają organizację Wojewódzkiego Dnia Flagi i innych imprez regionalnych.

Rodzice z wielkim zaangażowaniem gromadzą środki na rzecz placówki organizując bale charytatywne i pikniki rodzinne. Doposażenie wszystkich sal lekcyjnych w zestawy multimedialne, wzbogacenie biblioteki w lektury szkolne, nagrody książkowe, statuetki „Złota Korona”, to znaczące działania rodziców na rzecz podniesienia jakości i zapewnienia dobrych warunków dla rozwoju uczniów.

Dzięki pozyskanym środkom, projektom, dobrej współpracy z sołectwem, rodzicami Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance, to nowoczesna i dobrze doposażona placówka oświatowa a przygotowana, profesjonalna, pełna otwartości i pracująca z pasją kadra pedagogiczna stanowi o sile i sukcesie tej szkoły.

Z dniem 2 września 2019 roku, wobec faktu nierozstrzygniętych konkursów na  stanowisko dyrektora, Burmistrz Prudnika powierza pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance pani mgr Małgorzacie Tuz.

W opracowaniu wykorzystano informacje przekazane przez Pana J. Trybułę oraz dokumentację szkolną.

Opracowała: mgr Małgorzata Gibek

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji   - Historia Szkoły w Moszczance

 
 
 

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 4480576